PODCAST

อย่าปล่อยให้ฟันผุ

ฟันผุ อย่าปล่อยให้ฟันผุ (No more cavities) โรคที่ไม่ควรชะล่าใจ เพราะหากไม่รีบรักษาอาจสูญเสียฟันในที่สุด