PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง
ทันตกรรมหัตถการ
• อุดฟัน
• อินเลย์/ออนเลย์ (Inlays/Onlays)
• เคลือบฟัน (Veneer)
• ครอบฟัน (Crown)

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ
• ทันตกรรมหัตถการ

ออกตรวจที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต